Na základě a v souladu s vyhláškou č. 292/1991 Sb. o základních uměleckých školách § 11, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhl. č. 151/2003 Sb. se stanoví:

1) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělávání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů a výdajů na pojistné. Příspěvek se platí škole.

2) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.

3) Úplata za vzdělávání (školné) je splatná do 30. 9. za I. pololetí, respektive do 10. 3. za II. pololetí. Na základě žádosti je možné dohodnou jiné splátkové termíny.

4) Při souběhu výuky ve dvou oborech se školné v dalších oborech snižuje.

 

Způsob úhrady školného:

 

1) Převodním příkazem na účet školy  - 992439349/0800

2) Poštovní poukázkou

3) Hotově u přepážky České spořitelny Železný Brod

4) Hotově v kanceláři školy

 


 

Hudební obor

 

Přípravná hudební výchova               160,- Kč za měsíc                 800,- Kč za pololetí

 

Základní studium – nástroj             260,- Kč za měsíc             1 300,- Kč za pololetí 

 

Druhý nástroj                                   160,- Kč za měsíc                 800,- Kč za pololetí

 

Sborový zpěv                                    80,- Kč za měsíc                 400,- Kč za pololetí  

 

 

 

Výtvarný obor

 

Přípravná výtvarná výchova           200,- Kč za měsíc               1 000,- Kč za pololetí

 

Základní studium                            200,- Kč za měsíc                1 000,- Kč za pololetí

 

 

 

Literárně-dramatický obor

 

Přípravná dramatická výchova     120,- Kč za měsíc                   600,- Kč za pololetí

Základní studium                            200,- Kč za měsíc                 800,- Kč za pololetí

 

 

 

Studium pro dospělé

Studenti                                        jako nezletilí

 

Výdělečně činní                              600,- Kč za měsíc               3 000,- Kč za pololetí

 

 

 

 

 

Souběh oborů

 

HO + VO                                           HO  1300        VO    600

 

HO + LDO                                        HO  1300        LDO  500

 

VO + LDO                                        VO  1000        LDO  500

 

HO + VO + LDO                              HO  1300        VO     600            LDO  500