Na základě a v souladu s vyhláškou č. 292/1991 Sb. o základních uměleckých školách § 11, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhl. č. 151/2003 Sb. se stanoví:

1) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělávání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů a výdajů na pojistné. Příspěvek se platí škole.

2) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu školy a sociálním poměrům žáka může ředitel školy osvobodit žáka od placení příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.

3) Úplata za vzdělávání (školné) je splatná do 30. 9. za I. pololetí, respektive do 28. 2. za II. pololetí. Na základě žádosti je možné dohodnou jiné splátkové termíny.

 

Způsob úhrady školného:

 

1) Převodním příkazem na účet školy  - 992439349/0800

2)  Hotově v kanceláři školy

 


 

Hudební obor

 

Přípravná hudební výchova          800,- Kč za pololetí

Základní studium – nástroj           1 300,- Kč za pololetí 

Druhý nástroj                                800,- Kč za pololetí

Sborový zpěv                                400,- Kč za pololetí  

 

 

Výtvarný obor

 

Přípravná výtvarná výchova          1 000,- Kč za pololetí

Základní studium                           1 000,- Kč za pololetí

 

  

Literárně-dramatický obor

 

Přípravná dramatická výchova        800,- Kč za pololetí

Základní studium                            800,- Kč za pololetí

 

Taneční obor

Přípravná taneční výchova             800,- Kč za pololetí

Základní studium                             800,- Kč za pololetí

 

Studium pro dospělé

Studenti                                        jako nezletilí

Výdělečně činní                             3 000,- Kč za pololetí